Åbn undermenuer...

Samarbejdsudvalg

På mange arbejdspladser har man samarbejdsudvalg (SU). Et samarbejdsudvalg er et udvalg, hvor de ansatte vælger halvdelen af medlemmerne og ledelsen den anden halvdel.

Udvalget er et sted,

  • hvor de ansatte kan blive informeret af ledelsen
  • hvor de ansatte kan drøfte en række spørgsmål med ledelsen
  • hvor de ansatte kan give udtryk for deres mening, og
  • hvor der kan træffes beslutninger, hvis der er enighed mellem ledelsen og de ansatte.

Udvalget kan altså ikke beslutte at pålægge ledelsen noget, og udvalget har derfor ikke overtaget noget af ledelsesretten. Udvalgets funktion er at være et mødested mellem ledelse og ansatte.

Set med de ansattes øjne (b-siden), kan samarbejdsudvalget være nyttigt, fordi de ansattes repræsentanter har krav på at blive informeret om væsentlige spørgsmål om kommende strukturomlægninger, budget, afskedigelser mv. Sådanne informationer er vigtige at kunne bringe videre til kollegerne, så de ved, hvad der er i vente. 

De ansatte har også krav på at få lov til udtale deres mening og give ledelsen besked, om, hvilke forholdsregler personalet ønsker iværksat. 

Eksempel
Hvis en ledelse varsler store nedskæringer og deraf følgende fyringer, så vil de ansattes repræsentanter typisk ønske at blive informeret om den økonomiske baggrund og evt. stille spørgsmålstegn ved nødvendigheden af besparelserne og måske foreslå, at nedskæringerne indføres langsommere, så et ansættelsesstop måske kan forhindre, at så mange skal fyres.

De ansattes repræsentanter kan altså ikke pålægge ledelsen noget. De kan alene fremsætte forslag.

Set med ledelsens (a-sidens) øjne kan udvalget være nyttigt, fordi de her kan forsøge at skabe forståelse for ledelsens beslutninger hos de ansatte, fordi der kan være en fri diskussion - også om alternativer. De ansattes repræsentanter kan så viderebringe ledelsens argumenter og måske være mere troværdige i kollegernes øjne, end ledelsen. I SU kan ledelsen også få en fornemmelse af, hvilke synspunkter og stemninger, der rør sig blandt de ansatte. Det kan være vigtigt, hvis man vil undgå eller forberede sig på stor utilfredshed blandt de ansatte.

Samarbejdsudvalg eksisterer, fordi LO har fået Dansk Arbejdsgiverforening til at indgå en aftale om oprettelse af samarbejdsudvalg. Den første aftale blev indgået i 1947. Den gældende aftale er fra 2006.

Man kan oprette SU på arbejdspladser med 35 ansatte eller flere. De ansattes repræsentanter har en vis beskyttelse mod afskedigelse, for at sikre, at de også tør udtale sig kritisk i forhold til ledelsen, uden at skulle frygte at blive afskediget. De er beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanter.

  • Lignende aftaler om oprettelse af SU har fagforeningerne indgået med de offentlige arbejdsgivere, staten, kommunerne og regionerne.
  • EU har besluttet, at også ansatte på arbejdspladser, der ikke er omfattet af fagforeningernes og arbejdsgivernes aftaler, skal have visse muligheder for at blive informeret og for at komme til orde. Det fremgår af en lov, som Folketinget har vedtaget: ”Lov om information og høring af lønmodtagere”.

Holdninger
Der er mange forskellige holdninger til samarbejdsudvalg. På den ene side finder mange, at SU er et godt redskab til at sikre et bedre samarbejde mellem ledelse og ansatte. På den anden side mener kritikere, at SU-systemet foregøgler de ansatte, at de har indflydelse, uden at de i realiteten har det. 

De, der er kritiske, vil f.eks. pege på, at i en stor undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter på offentlige arbejdspladser erklærede 43% sig enige eller delvist enige i, at ”Samarbejdsudvalget/MED-udvalget har i højere grad karakter af at være et høringsorgan frem for at være et organ for reel indflydelse for medarbejderrepræsentanterne”. 27% erklærede sig uenige eller delvist uenige.

Kilde: ”Medhør uden medbestemmelse?” (side 63). En undersøgelse gennemført af Aalborg Universitet for fagforbundet FTF, 2012.

Opgaver

  • Forestil jer en situation, hvor I er ansat på en arbejdsplads, og du og nogle kolleger beslutter, at I ønsker et samarbejdsudvalg for at få større indflydelse. I går til jeres arbejdsgiver og foreslår det. Han afviser er jeres forslag. Har han ret til det?
  • Undersøg, hvilke krav fagforeningerne stiller ved overenskomstforhandlingerne om ændring af medbestemmelsesretten. Som eksempel kan du her se FOAs krav i 2014.
  • Gennemfør et rollespil i klassen, hvor to argumenterer for fagforeningernes krav, og to argumenterer for arbejdsgivernes synspunkter på kravene.